ANBI, beleidsplan, bestuur

De Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje (stichting KvO) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

RSIN/Fiscaal nummer
862179798

Rekeningnummer
NL48 RABO 0367 8252 28 t.n.v. St. Kinderziekenhuizen van Oranje

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Het doel van de Stichting KvO is om gelden te werven voor de steunfondsen, die allen verbonden zijn aan kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam. Er is geen winstoogmerk.

 

De missie is om de gezondheid en behandelingen van kinderen in kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam te verbeteren. De Stichting KvO zal actief fondsen gaan werven onder derden. 

De zeven stichtingen welke Stichting KvO hebben opgericht zijn:

 1. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis , gevestigd te (1105 AZ) Amsterdam, aan de Meibergdreef 9 (G8-180), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41198519 (Emma);
 2. Stichting vrienden van het Sophia, gevestigd te (3015 CN Rotterdam, aan de Wytemaweg 80, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41134459 (Sophia);
 3. Prinses Maxima Centrum Foundation, gevestigd te (3584 CS) Utrecht, aan de Heidelberglaan 25, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56702361 (PMCF);
 4. Stichting Vrienden van het UMC Utrecht, gevestigd te (3584 CX) Utrecht, aan de Heidelberglaan 100, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56083777 (Wilhelmina);
 5. LUMC Vrienden Stichting (Willem-Alexander), gevestigd te (2333 ZA) Leiden, aan de Albinusdreef 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66566517 (Willem-Alexander);
 6. Radboud Fonds (Amalia kinderziekenhuis), gevestigd te (6525 XZ) Nijmegen, aan de Houtlaan 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67496431 (Amalia);
 7. Stichting Vrienden Beatrix kinderziekenhuis UMCG, gevestigd te (9713 GZ) Groningen, aan de Hanzeplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02077458 (Beatrix);
 8. Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje, gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende  te Utrecht, aan de Heidelberglaan 25, (Stichting KvO).

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje is opgericht op 21 januari 2021 door zeven stichtingen van kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam, hierna genoemd steunstichtingen. Met het instellen van deze Stichting is een platform gecreëerd om de steunstichtingen financieel te steunen t.b.v. het verbeteren van de gezondheid en welzijn van kinderen. De rechtsvorm van de Stichting KvO heeft als voordeel dat een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

Het doel van de Stichting KvO is om gelden te werven voor de steunfondsen, die allen verbonden zijn aan kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam. Er is geen winstoogmerk.

 • De missie is om de gezondheid en behandelingen van kinderen in kinderziekenhuizen met een Koninklijke naam te verbeteren.
 • De Stichting KvO zal actief fondsen gaan werven onder derden. 
 • Het vermogen van de Stichting KvO zal derhalve worden opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. 
 • De kosten van het beheer van de Stichting KvO zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. 
 • Door derden worden diensten zo veel mogelijk om niet geleverd.
 • Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. 
 • Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting opgesteld en gepubliceerd op haar website.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur van zeven personen waarvan 3 personen ook in het dagelijks bestuur zitten. De personen in het algemeen bestuur zijn allen bestuurslid van de steunstichtingen. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Het algemeen bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw B.J.M. Gallé (algemeen dagelijks bestuurslid), namens PMCF
 • De heer E.H.H.M. Rings (algemeen dagelijks bestuurslid), namens Willem-Alexander
 • Mevrouw M. Koolman (algemeen dagelijks bestuurslid), namens Beatrix
 • De heer L.A.L.M. Kiemeneij (algemeen dagelijks bestuurslid), namens Amalia

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw E.P.G. Verschure (voorzitter), namens Sophia
 • Mevrouw J.C.R. Winkel (penningmeester), namens Wilhelmina
 • Jonkheer S.H. de Ranitz (secretaris), namens Emma

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd, de commissieleden zijn in dienst van het betreffende (kinder)ziekenhuis en worden beloond conform de voor dit ziekenhuis geldende CAO.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Download